Emergency List of Dialysis Facility Closures

2/23/2021 - Rochester Hills Dialysis, Rochester Hills, MI

3/1/2021 - FMC Capitol Dialysis, Milwaukee, WI

4/9/2021 - Huron Regional Medical Center Dialysis, Huron, SD